About

We love our portfolio companies.

You’ll love working for one of them.

177
Companies
2,299
Jobs

Sales Operations Intern

Ninja Van

Ninja Van

Sales & Business Development, Operations
Ho Chi Minh City, Vietnam
Posted on Wednesday, July 3, 2024

Responsibilities

 • Support the sales team with planning and operational tasks to achieve the overall goals of the business, such as: sales meeting follow-up, tracking sales disciplines and timesheet, prepare documentation for sales policy and project (if any), prepare sales support tools, support in checking issues arising in sales activities related to system/ data,...
 • Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ vận hành để đạt được mục tiêu chung của tổ chức, bao gồm: theo dõi hoạt động tuân thủ và chấm công, chuẩn bị các tài liệu cho các chính sách và dự án bán hàng (nếu có), chuẩn bị các công cụ bán hàng, hỗ trợ kiểm tra các vấn đề phát sinh trong hoạt động bán hàng liên quan đến hệ thống/ dữ liệu…
 • Support SOE to monitor and analyze sales indicators and trends as a basis for strategic business decisions, while coordinating and ensuring the accuracy of sales forecasts
 • Hỗ trợ nhân viên hỗ trợ kinh doanh giám sát và phân tích các chỉ số và xu hướng bán hàng làm cơ sở cho các quyết định chiến lược kinh doanh, đồng thời phối hợp và đảm bảo tính chính xác của các dự báo bán hàng.
 • Collaborate with relevant departments to ensure sales processes smoothly.
 • Hợp tác với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ

Requirements

 • Student in Business, Finance, Economics, or related fields.
 • Sinh viên ngành kinh doanh, tài chính, kinh tế hoặc liên quan
 • Flexible and adaptable to work and thrive in a fast-paced, rapidly changing work environment
 • Linh hoạt và dễ thích nghi với công việc và phát triển trong môi trường làm việc có nhịp độ nhanh, thay đổi nhanh chóng
 • Proficiency in MS Office, especially Excel, G Suite (Google). Knowledge of SQL is a plus.
 • Thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel, G Suite (Google). Biết SQL là một lợi thế
 • Strong analytical skills with the ability to interpret complex data sets.
 • Kỹ năng phân tích tốt với khả năng diễn giải các tập dữ liệu phức tạp
 • Enthusiastic, demonstrate “can do” attitude with an ability to learn quickly
 • Nhiệt tình, thể hiện thái độ “có thể làm được” với khả năng học hỏi nhanh